Система за модулно строителство “StratoDome”

Изтегли PDF файл от следния линк:

StratoDOME ®Модулна система за куполно строителство Модулна система за куполно строителство StratoDOME

 

А защо точно купол?
Още от древни времена строителите на религиозни храмове по света използват купола, поради факта, че е естествена форма, която поражда усещане за хармония и спокойствие. През годините сме имали шанса да станем свидетели на реакцията на множество хора, когато влизат за първи път в купол – тя винаги е смайваща и положителна. Хората просто се чувстват добре в купол. Освен това куполите притежават уникалното свойство да изглеждат малки, семпли и елегантни отвън, като в същото време са изключително просторни и модерни отвътре.

Ако оставим настрана субективните усещания и се опитаме да погледнем по-обективно на нещата ще установим, че те имат и много други, реално измерими предимства, а именно:
Здравина и устойчивост на конструкцията – опитвали ли сте да стиснете в ръката си яйце в опит да го смачкате? Ако сте, то сте се убедили, че въпреки тънката и крехка черупка яйцето е много здраво. Здравината му се крие във формата, която разпределя равномерно приложените усилия по цялата му повърхност. Благодарение на този факт куполите са изключително устойчиви на земетресения, снежно натоварване и бурни ветрове.
 Формата на сферата има свойството да затваря максимален обем с минимална ограждаща повърхност. От това следва, че сравнявайки купол и стандартна къща с един и същи обем куполът ще има около 30% по-малко ограждащи повърхности (външни стени и покрив). Следователно той ще губи 30% по-малко топлина през зимата (при еднаква дебелина и вид на стената), т.е. ще е нужна много по-малко енергия за отопление зимата или охлаждане лятото. В допълнение – при строителството на купола се използват по-малко материали, което щади природата и джоба ни.
 В купола се генерира естествена циркулация на въздуха, която способства за равномерно разпределение на температурата и здравословен и комфортен микроклимат в сградата.

За последните няколко години проведохме стотици срещи и разговори с потенциални и реални клиенти, които са омагьосани от идеята за куполна сграда и се оказа, че мнозинството от тях желаят две основни неща – евтин купол, който да е довършен „до ключ“ от нас. Звучи просто, но за нас се оказа невъзможно да отговорим подобаващо на второто желание, поради простата причина, че фирмата ни е ситуирана в Пловдив, а повечето от клиентите желаят да строят в други градове (или дори в чужбина). Очевидно е, че за да довършим куполна къща „до ключ“ във Варна например, означава да изпратим бригада за няколко месеца там, което е свързано с неудобства, разходи по настаняване и т.н. и т.н.

Модулната система за куполно строителство StratoDOME® е иновативен и достоен отговор на нуждите и желанията на клиентите и е плод на продължителна разработка и множество експерименти, промени и доработки. Продуктът е изцяло наша разработка и е без аналог на световния пазар.

При стартиране на работата по проекта си поставихме няколко важни условия, на които да отговаря системата, а именно:
1. Качествено и бързо сглобяване и довършване на куполни сгради с всякакви размери
2. Възможност за приложението й на всякакви терени, на всяко място по света
3. Повишена енергийна ефективност, която да превишава заложените изисквания в нормативните документи
4. Оптимално съотношение Цена/Качество
5. Използване на екологични и безвредни материали и компоненти
6. Унификация на размерите и геометрията на куполите от системата
7. Минимизиране на производствените разходи и загубите на материали (‚фири‘)
8. Лесен транспорт и товаро-разтоварни дейности
9. Неповторима визия, комфорт и дизайн на завършения продукт

Геометрия на куполите от системата StratoDOME®
По принцип най-разпространени по света са два основни геометрични модела за изграждане на куполни конструкции – Геодезичен и Стратодезичен. При геодезичния модел купола се изгражда посредством прави греди, свързани помежду си в триъгълници или многоъгълници (с метални конектори или безконекторно), образуващи мрежата на куполната повърхност. Този вид куполи са особено здрави и стабилни и са много популярни по света. Основоположник на геодезичната технология е американският учен и архитект Ричард Фулер. Въпреки своите качества тези конструкции се отличават с няколко ‚досадни‘ недостатъци. Най-значимият от тях е, че са изградени от множество различни триъгълници (или многоъгълници), което ги прави изключително трудни и скъпи за покриване и осигуряване на надеждна хидроизолация. Има значителни загуби на материали и време за рязане на триъгълници от правоъгълни листове ОСБ. Използването на стандартни правоъгълни врати и прозорци е усложнено и е свързано със скъпи модификации. Не на последно място – геодезичните куполи имат характерна „ръбата“ визия, която ги отдалечава от сферичната форма.

Стратодезичните куполи от своя страна са много популярни в Русия и по същество представляват множество извити дъги (плътни или с фермена конструкция), които се събират на върха на купола посредством метален конектор. Геометрията им наподобява формата на глобус с екватор, паралели и меридиани. Те са по-лесни за довършване и хидроизолация, като позволяват и използване на стандартни врати и прозорци. Загубите на материали и време за рязане обаче все още са съществени, поради факта, че разстоянието между всеки две съседни дъги се променя постоянно. Освен това стратодезичните куполи страдат от известна нестабилност в радиална посока.

Тук идва и мястото на нашата система с нейната уникална геометрия, която ще наречем Модифициран стратодезичен модел с успоредни сегменти – StratoLINE®.

Идеята ни е да използваме двойки от дъги, които да са успоредни една на друга, като по този начин се намалява значително загубата на материали и времето за тяхното рязане. Ако се съобразим и с размера 1220 мм, който се явява стандартен за множество строителни плоскости и материали ще си улесним още повече живота.

И така – започваме с дължината 1220 мм. За основа при Земята строим многоъгълници с определен брой страни (като броя на страните може да е само четно число) и получаваме множество от основи с фиксирани диаметри. Не можем да задаваме произволен диаметър на купола, вместо това работим с броя страни, като диаметърът е функция на дължината на страните (в случая 1220) и техния брой. Например ако заложим 12 страни се получава диаметър на 12-ъгълника от точно 4714 мм. Ако желаем купол с по-голям диаметър – увеличаваме броя на страните, като в случая най-добри резултати се получават с увеличаване на броя през 4 – 12, 16, 20, 24 и т.н.

Ползите от подобна модификацията са значими и многобройни:
-Възможност за строене на форми, близки до сферата посредством използване на цели листове ОСБ(или шперплат, гипсофазер, магнезиеви плоскости)
-Възможност за използване на модули със стандартни размери
-Лесен монтаж на обикновени правоъгълни врати и прозорци
-Улеснен транспорт и товаро-разтоварни дейности
-Увеличаване на стабилността на конструкцията в радиална посока, поради естественото ‚спъване‘на дъгите една спрямо друга (късите пресичат по-дългите дъги на определена височина под ъгъл)
-Разчупване на семплия вид на стратодезичните куполи и постигане на по-интересна и модернавизия

Златното сечение
Златното сечение е универсален израз на структурната хармония. То се намира в природата, науката, изкуството във всичко до което може да се докосне човек. След запознаване със Златното сечение, човечеството открило огромна мъдрост.
Златно сечение (известно още като златна пропорция, златен коефициент или божествена пропорция) е ирационално число в математиката, което изразява отношение на части, за които по-голямата част се отнася към по-малката така, както цялото към по-голямата. То се отбелязва с гръцката буква φ и има стойност приблизително равна на 1,618.

* Картинката не е собственост на “Куполни къщи” ООД

Източник – интернет

В куполното строителство Златното сечение се използва за увеличаване на полезната височината на купола. В общия случай куполите се строят като половин сфера, т.е. за купол с диаметър 10 м. при Земята се работи със сфера с диаметър 10 м, която се „отрязва“ през центъра и се „поставя“ на Земята. Неудобството на този подход, е че полезната височина намалява много бързо с доближаване до стените на сферата (в центъра е най-голяма и намалява до „0“ в самата периферия). Ако обаче подходим по различен начин и „отрежем“ сферата под центъра й резултата ще е увеличена височина на купола и възможност за по-ефективното му използване. Ако желаем да запазим диаметъра при Земята от 10 м, то ще трябва да използваме сфера с по-голям диаметър от 10 м. Точно колко по-голяма – изчислява се с помощта на Златното сечение. В нашия пример това означава, че диаметърът на купола при земята ще трябва да е точно 1,618 пъти по-голям от височината на купола, т.е. за диаметър при Земята от точно 10000 мм (10 мвтра) ни трябва сфера с диаметър 10225 мм, която да е повдигната над Земята на точно 1068 мм. Резултатът ще е купол с височина 6180 мм и диаметър при Земята точно 10000 мм. (10000/6181=1,618).

Обратния подход (да „отрежем“ сферата над центъра й) се използва при по-големи куполи, когато искаме да намалим височината им.

Моделна линия StratoDOME®

Използвайки модифицирания стратодезичен модел StratoLINE®, описан по-горе, в комбинация със Златното сечение създадохме моделна линия от възможни куполни конструкции с различни диаметри и височини. Разнообразието от модели и размери позволява ефективни решения и използване на куполите от линията за най-различни цели и нужди – от малка оранжерия или беседка до многофамилна многоетажна жилищна постройка, спортна зала или обществена сграда.

 

Анализирайки данните от таблицата следва да се направи едно интересно заключение – колкото по-голям е куполът, толкова по-ефективно се използва обемът му и е по евтин на м2 застроена площ. Показател за това е последният параметър от таблицата, а именно Коефициент на оползотворяване, който показва съотношението на потенциалното РЗП на даден модел към неговата повърхнина. За модел Ралица например този коефициент е 0.48, т.е. за всеки 1 м2 застроена площ трябва да използваме 2.066 м2 куполна повърхнина. При модел Космос коефициентът е 1.51 – това означава, че за 1 м2 застроена площ ще са ни нужни 0.66 м2 куполна повърхнина (над 3 пъти по-малко в сравнение с Ралица).

Най-малките куполи от моделната линия са със стандартна дебелина на изграждащите ги модули 30 см. Подходящи са за оранжерии, беседки, бунгала, ваканционни селища, градински и обслужващи постройки.

Средните по големина куполи са подходящи за вили, ваканционни селища, сезонни къщи. Стандартната дебелина на изграждащите ги панели е 37 см.

Големите куполи от серията са подходящи за еднофамилни къщи. Стандартната дебелина на панелите е 47 см. При тях се добавя и възможност за панел с увеличена дебелина 57 см и използване на ръжена слама за топлоизолация.

Най-големите куполи от моделното семейство позволяват изграждането на обществени зали, търговски обекти, спортни зали, многофамилни жилищни сгради и др.

Модулен панел StratoPANEL®

В основата на модулната система стои комбинацията между Модифицираната стратодезична геометрия StratoLINE® (базирана на успоредни дъги с разстояние 1220 мм помежду си) и използването на унифицирани модули – предварително изготвени панели с точно определена форма и размери – StratoPANEL®.
Идеята е панелите да се произвеждат на закрито в контролирана среда, при прецизно спазване на технологичните процеси с използване на специални шаблони, установки и приспособления, като по този начин се оптимизират разходите за труд и материали. Подхода позволява промишлени обеми на производство и постигане на изключително качество на крайния продукт. Панелите следва да отговарят на няколко важни изисквания:
Максимална завършеност на строително-монтажните слоеве, включително топлоизолация,хидроизолация, пароизолация, интериорно покритие и т.н.
Размери позволяващи лесна манипулация и сглобяване без използване на кранове и механизация
Надеждно и здраво сглобяване един за друг, както по вертикала, така и по хоризонтала
Възможност за лесно прекарване на инсталации, комуникации и др.
След дълги проучвания, опити и многократни промени в крайна сметка се стигна до следната конфигурация:

1.За основната конструкция на панела се използва първокачествен екстериорен брезов шперплат (сповишена влагоустойчивост) с дебелина 18 мм, като всеки детайл е внимателно проектиран и прецизно изрязан на CNC фреза (компютърно управлявана машина). Всички сглобки са с винтове за дърво, дублирани с лепило за дърво Клас D3. Размерите на скелета на основните панели са Ш-1220 мм, В-813 мм, Д-350 мм, като това позволява вграждането на 30 см топлоизолация.
2.В общия случай за топлоизолация се използва комбинация от два слоя каменна вата с плътност30 кг/м3, между които се влага 20 см стъклена рулонна вата. Тази комбинация осигурява отлични топлоизолационни характеристики, пожароустойчивост, влагостойчивост и обемна стабилност при запазване на ниска цена. За някои от моделите е възможно използването на ръжена слама. Топлоизолацията е защитена от проникване на водни пари от интериора с качествено пароизолационно фолио.
3.Външната обшивка на панела е двуслойна – вътрешен слой от водоустойчиво ОСБ-3 с дебелина9 мм, върху което се полага външен слой от негорим Гипсокартон за външно приложение Glasrok X с дебелина 12 мм, осигуряващ надеждна защита на панела и на купола като цяло от пожар.
4.Основна хидроизолация на панела и на купола като цяло се явява качественa APAO (аморфенполи- алфа олефин) модифициранa битумнa мембрана с дебелина 4 мм, която притежава изключителна здравина, надеждност и дълъг живот. На всеки панел тя е монтирана предварително, така че мембраната на горен панел да застъпва мембраната на панела под него поне 10 см. Когато се монтират всички панели от системата вертикалните фуги между отделните ‘колони‘ се обработват с черен силикон за стъклени фасади и се запечатват с качествена самозалепваща бутилова лента, осигурявайки надеждна и трайна водоплътност.
5.За крайно покритие отвън разработихме собствена Окачена дървена фасада от обгорени летви -StratoBOARD®. Летвите са предварително изсушени и калибрирани, вакуумно импрегнирани в автоклав, обгорени по японската технология Shou Sugi Ban, като накрая са обработени с естествени масла за допълнителна защита и красота. Фасадните дъски се монтират с неръждаеми винтове (или оксидирани такива) върху импрегнирани трислойни контралетви, слепени с водоустойчиво лепило. Между контралетвите и битумната мембрана на панела се монтират специални бутилови уплътнителни ленти. Контралетвите осигуряват допълнителна вентилираща въздушна междина на системата.
6.Като крайно вътрешно покритие може да се избира между няколко вида дървени ламперии(иглолистни и широколистни), брезов шперплат, магнезиева плоскост, пожароустойчив гипсокартон или комбинация между някои от тях. Стандартно се монтира първокачествена иглолистна ламперия с увеличена широчина (130 мм), която се обработва с естествени масла.
7.В стените на панелите са изрязани канали за лесно полагане по хоризонтала и вертикала на Ел,ВиК и Комуникационни инсталации в случай на нужда.
8.Особено внимание заслужава Системата за вентилиране на изолацията – StratoVENT®, която представлява система от въздушни междини и канали между топлоизолацията и външната обшивка. Тя осигурява отвеждане на проникналите в изолацията водни пари, както и подобряване на цялостните топлоизолационни характеристики на системата като цяло. Внимателно са проектирани канали покрай прозорците и вратите, както и отвори за преминаване на въздуха от един краен панел за дадена колона в панел от съседна (по-дълга) колона. Идеята е въздухът да влиза през изрязан отвор (защитен с метална мрежа против вредители) в долния край на всяка една вертикална колона, която се образува от сглобените един над друг панели, да преминава безпрепятствено нагоре, включително около прозорците (ако има такива в колоната) и да излиза през специална клапа на върха на купола. Ако колоната е от по-късите и не стига до върха, то въздухът преминава от крайния й панел в панелите от съседните две по-дълги колони и така продължава до клапата на върха.
Така описаната конфигурация на панела се приема за базов стандарт „ОПТИМУМ“. Приложима е при по-големите куполи от линията (с размери над 9,4 м). За куполите със средна големина (диаметър 7.8 м и 9.4 м) се намалява дебелината на панела до 37 см и се премахва Системата за вентилиране на топлоизолацията StratoVent. За най-малките куполи от линията допълнително се намалява дебелината на панела на 30 см. Предвидени са опции за замяна или премахване на някои от слоевете и компонентите на панелите в зависимост от предпочитанията на клиента, като са обособени и пакети от опции „ИКОНОМИЧЕН“ и „ПРЕМИУМ“.

Сглобяване на панелите StratoPANEL®

Предвидено е панелите да се сглобяват един за друг вертикално посредством специални ‚уши‘ с винтове за дърво и лепило Клас D3, като освен това външната обшивка на долния панел се захваща за основната конструкция на горния. По този начин се образуват своеобразни дъговидни ‚колони‘ с различна дължина, някои от които стигат до върха, а други са по-къси и пресичат по-дългите под определен ъгъл. Панелите на съседни една на друга ‚колони‘ са разминати по височина. Панелите от една ‚колона‘ се захващат странично за панелите от съседните ‚колони‘ с винтове за дърво. Предвидени са и канали за монтажна пяна от външната страна на всеки панел, която осигурява допълнителна стабилност и здравина на сглобките и куполната конструкция като цяло.
Реда на сглобяване сам по себе си е на редове, като всеки панел се сглобява в точно определена последователност. Амбицията ни е процеса да не изисква тежки кранове и подемна техника. Екип от 4 добре обучени монтажници би трябвало да се справи с монтажа на голям купол за няколко работни дни.

Фундамент и вътрешна архитектура

Куполите от линията StratoDOME® следва да се разглеждат като независими от вътрешната архитектура конструкции. Те по същество представляват комбинация от красив покрив и фасада за вашата къща. Какъв ще е типа на вътрешната архитектура е въпрос на личен избор.
В общия случай са приложими три варианта за изграждане на фундамента и вътрешната архитектура:
Стандартно монолитно строителство – бетонни ивични фундаменти, бетонни колони и плочии тухлени стени
Олекотено сухо строителство – точков фундамент с винтови пилоти и стени и вътрешни етажис дървено-скелетна конструкция и гредоред
Комбинация от двете – бетонен ивичен фундамент с дървено-скелетна архитектура върху него
Въпреки, че куполите от системата StratoDOME® са изключително здрави и стабилни те са с много олекотена конструкция и позволяват използването на Tочков фундамент с винтови пилоти.

Винтовите пилоти представляват горещо-поцинковани стоманени винтове с размери минимум Ф90 мм, дебелина на стената минимум 3 мм, дължина минимум 1500 мм. Вида, размерите и броя на пилотите за всеки конкретен обект се определя в зависимост от размера на купола, както и геологичните и топографски особености на терена. Пилотите се навиват в Земята по определена от конструктора схема със специална хидравлична техника. Върху тях се изгражда стабилен и здрав гредоред от сухи и импрегнирани греди, който е повдигнат от Земята на определено разстояние. Полагат се хидроизолация ,топлоизолация между гредите, пароизолация над тях и се завършва с един или два слоя ОСБ, шперплат или гипсофазер. Така описаната система осигурява отлични топлоизолационни характеристики, много добра хидроизолация (повдигната е над Земята и се избягва влагата и водата), бърз и чист монтаж (избягват се изкопни работи, леене на бетон, обратни насипи и т.н. и т.н.). Незаменима е в случаите, когато бетонните фундаменти не са приложими или ще са много скъпи – защитени местности, блатист терен, свлачища или голяма денивелация.

* Снинката не е собственост на “Куполни къщи” ООД

Източник – интернет

* Снинката не е собственост на “Куполни къщи” ООД

Източник – интернет

Снинката не е собственост на "Куполни къщи" ООД Източник - интернет

Върху така изготвения фундамент се изгражда вътрешната архитектура по метода на сухото строителство – предварително изготвени панели или сглобени на място дървени скелетни конструкции, които се шумоизолират с минерална вата и се облицоват двустранно с ГК, гипсофазер, магнезиеви плоскости, ОСБ, шперплат или дървена ламперия. Сухата система за строителство се явява бърз, чист и екологичен метод, като дава възможност и за по-лесен и евтин демонтаж на сградата или елементи от нея в случай на нужда. Недостатъци на тази система са възможните вибрации и шум между етажите, липсата на термомаса в къщата, както и относителната липса на опит и традиции сред конструкторите, архитектите и строителите в България (особено по отношение на винтовите пилоти).

При използване на подхода с монолитно строителство се избягват много от изброените недостатъци на сухата система – отдавна отработен и изчистен метод с натрупан огромен опит сред проектантите и изпълнителите, осигурява се така нужната на къщата термомаса, бетонните плочи са много по-безшумни и стабилни от дървения гредоред.

Основни недостатъци на системата – по-бавен и мръсен процес, свързан с изкопни работи, използване на не-екологичния и замърсяващ бетон в големи количества, труден и скъп процес по премахване и демонтаж.

Топлоизолационни характеристики на системата StratoDOME®

С една дума – ОТЛИЧНИ!
Куполите по принцип са изключително ефективни в това отношение поради факта, че имат с около 30% по-малка ограждаща повърхност (стени, под и покрив) сравнени със стандартна къща при една и съща РЗП. В комбинация с подходяща топлоизолация това ги прави наистина много добър избор.
При използване на панел StratoPANEL® в стандартната конфигурация ОПТИМУМ с дебелина 35 см за големите куполи от моделната линия се постига Коефициент на топлопреминаване за външните стени и покрив (които в случая са едно и също нещо) от U=0,13 W/m2К.

За модел Лидер например (голям двуетажен купол с РЗП 200 м2) това означава, че при осигуряване на подходяща топлоизолация и на подовата конструкция в комбинация със стандартна (но качествена) ПВЦ дограма с трислоен стъклопакет ще са нужни само 1900÷2000 вата за поддържане на вътрешна температура от 21°С (при външна температура 0°С). Ако тези 1900 W се осигуряват от стандартна термопомпа или климатици с KOP=3 (коефициент на преобразуване на енергията) консумираната електрическа енергия ще е около 0.650 KW. По средни цени на енергията на пазара в момента това ще струва около 5 лв/ден (закръглени нагоре) или 150 лв/месец за отопление на къща с 200 м2 РЗП.

Горните сметки са направени без да се взима под внимание вградената система за вентилация StratoVENT® (допълнителен въздушен джоб от 5 см), както и външната обшивка на панела плюс фасадата StratoBOARD®. Ако и те се включат в уравнението нещата стават наистина впечатляващи.
При желание от страна на клиента в панела може да се вложи само каменна вата (вместо комбинацията от каменна и стъклена вата), което допълнително намалява U на 0,10 W/m2K. Тези стойности са достатъчни за достигане на стандарта „Пасивна къща“, но за целта са нужни и още няколко допълнителни мерки и системи (система за вентилация с рекуперация на топлината, осигуряване на въздухоплътност на конструкцията, използване на специални врати и прозорци, минимизиране на прозорците от северната страна на сградата, специално внимание към термомостовете и т.н. и т.н.). Въпреки това всичко е постижимо и смело можем да заявим, че ако някой иска Пасивна куполна къща, то тя вече е тук!

* Картинката не е собственост на “Куполни къщи” ООД

Източник – интернет

Да поговорим за цени!

Най-често задаваният ни въпрос е „Колко ще ми излезе една куполна къща?“. Колкото и разбираем и очакван да е подобен въпрос от хората, всъщност е неоснователен и е доста подобен на въпроса „Колко струва една кола?“ (на него търговеца на коли отговаря със серия от контра-въпроси – Каква марка?, Кой модел?, Коя година?, С какво оборудване?, Дизел или бензин?, Автоматик или ръчка?, В кеш или на лизинг?, Наличен или поръчка?, Цвят? и т.н.). Надяваме се разбирате аналогията…
На пазара има фирми, които обявяват крайни цени на къщи, но това означава, че те са направили всички избори вместо Вас, като със сигурност изборите им не са във ваша полза. Това са ‚Типови‘ проекти с
възможно най-евтината комбинация от материали и компоненти(евтина за предприемача, но скъпа за клиента). Ние твърдо искаме да се разграничим от подобен подход и ще създаваме качествен персонализиран продукт – домът на вашите мечти, но по-хубав отколкото някога сте си представяли! Вярно е, че качественото и евтиното седят на различни щандове, но нашата система доста успешно съумява да постигне комбинацията им.
Определянето на крайната цена на вашата нова къща е комплексен процес и до голяма степен зависи от вас самите и вашите избори, а те са изключително много, като само най-очевидните и важни са:
-Кой архитект и на какви цени ще ви изпълни проекта?
-По каква технология и кой ще изпълни фундамента и вътрешната архитектура (монолитно илисухо строителство)?
-Какъв е терена, на който ще строите (денивелация, геология, комуникации)?
-Къде ще строите?
-Какви ще са крайните интериорни покрития на стени и тавани?
-Какви ще са подовите настилки?
-Каква ще е отоплителната инсталация?
-Какви и колко като брой и площ ще се прозорците (цяла една нова вселена от избори!)?
-Допълнителни изисквания, прищявки, екстравагантни хрумвания?
Вече би трябвало да е очевидно, че ние не можем да знаем отговорите на тези въпроси, за да се опитаме да ви сметнем крайната цена на куполната къща просто ей така. Ще отидем по-далеч и ще заявим, че всъщност и вие няма да ги знаете до края, ситуацията ще е динамична и всичко ще се променя непрекъснато в движение (включително вашите идеи, желания и избори, цените на някои материали, цените на някои услуги и т.н.).
На фона на всички тези неизвестни обаче ние можем да определим цените на нашия основен продукт, а именно изработка и монтаж на куполния комплект панели от системата Енигма за вашия избран модел.
Базовата конфигурация от материали и компоненти за за трите основни дебелини е ОПТИМУМ. Като опция са възможни замени или премахване на определени слоеве и компоненти, като базовата цена се променя в съответствие с избраните опции и тяхната цена (промяната може да бъде положителна или отрицателна). Определени комбинации от опции формират и пакетите ИКОНОМИЧЕН и ПРЕМИУМ за трите различни дебелини панели.

Пример – желаете да си построите купол модел Лидер с панели в конфигурация ОПТИМУМ – покривната площ на модел Лидер е 314 м2, тоест ще са ви нужни общо 314 м2 панели с дебелина 35 см, конфигурация ОПТИМУМ с базова цена 399 лв/м2. Ако обаче желаете няколко опции – панела отвътре да е завършен с пожароустойчив гипоскартон (-15 лв/м2), топлоизолацията да е изцяло с каменна вата с плътност 50 кг/м2 (+32 лв/м2) и външното крайно покритие да е битумни керемиди Джаз Тера (-35 лв/м2), то крайната цена на м2 панел ще е 399-15+32-35=381 лв/м2.
Цената е с ДДС и включен монтаж на системата на обекта.

Лирично отклонение: „Малко скъпичка ми се струва вашата прехвалена система“?! – Всъщност не е! Това е крайната цена която ще платите за квадратен метър на напълно завършена външна стена (или покрив), с носеща конструкция, луксозна окачена фасада отвън, двуслойна обшивка, премиум хидроизолация, вградена система за вентилация, 30 см топлоизолация, пароизолация, качествена дървена ламперия. Ако подходите по традиционния начин и първо сглобите скелета на купола от дъги и конектор, след което започнете да плащате и за полагането на всички слоеве от нашия панел на място само труда на ‘майсторите‘ ще ви разори. Помислете, колко ли ще струва някой да полага топлоизолация и ламперия на 9
метра височина с ръце, постоянно изпънати над главата му, вперил поглед нагоре!? Какво ли ще е качеството на свършената в тези условия работа?! Колко ли време ще отнеме? Ами наема на скелето – „той какво си мисли, че аз съм милионер, какво ми се мота“? А дали утре времето ще задържи, трябват ми само още няколко сухи дни? Ламперията свърши – ама как така, уж трябваше да стигне? И т.н. и т.н… Който е строил някога нещо – той знае много добре за какво става въпрос. Който не е – повярвайте, не искате да го преживеете при строежа на вашия мечтан дом!
Важно уточнение – получената по този начин цена НЕ е крайната цена за довършване на къщата! За да получите крайната цена ще трябва да добавите разходите по транспорт, механизация, проектиране и разрешителни, изграждане на фундамент, изграждане и довършване на вътрешната архитектура, полагане на Ел и ВиК инсталациите, монтаж на дограма, входна и интериорни врати, бани, кухня, отоплителна система….
Колко ли ще струва всичко това – не можем да кажем със сигурност, но на базата на безкрайните сметки които сме правили през годините и на опита, който сме натрупали можем да заявим, че добра отправна цена е 800-1000 лв/м2 РЗП ‚до ключ‘, но е добре да не разчитате много на това число.

В резюме

■ Модулна система за куполно строителство StratoDOME®
■ Модифицирана стратодезична геометрия StratoLINE®
■ Завършен с облицовки и топлоизолация структурен панел StratoPANEL®
■ Система за вентилация на топлоизолацията StratoVENT®
■ Луксозна окачена дървена фасада StratoBOARD®
■ Строителство на стандартни къщи – адаптирана система StratoCUBE®

Характеристики и предимства

■ Иновативна модулна система за куполно строителство без аналог, организирана на базата на размери 1220х2440 мм (стандартни за повечето строителни плоскости)
■ Използване на интелигентна специфична геометрия – двойки от успоредни една на друга дъги
■ Модулни панели, които са напълно завършени с всички нужни конструктивни, хидроизолационни, топлоизолационни, декоративни и т.н. слоеве
■ Отделните панели са с прецизна геометрия и се сглобяват лесно един за друг
■ Внимателно проектирана система от вентилиращи въздушни канали във всеки един панел от системата
■ Отлични топлоизолационни характеристики
■ Екологични и естествени материали
■ Прецизност и качество на производството с контрол на ‚фирите‘
■ Бърз и лесен монтаж
■ Богат избор на материали и компоненти
■ Независимост от метеорологичните условия
■ Възможност за 24 часов цикъл на производство на панелите
■ Лесен транспорт и товаро-разтоварни дейности (размери на панела 1200х800 – стандартен европалет)
■ Перфектен избор за строителство на ниско-енергийни и пасивни къщи
■ Възможност за използване на ръжена слама като основна топлоизолация
■ По-ниска крайна цена на завършената къща
■ Възможност за ‚строителство до ключ‘ във всяка точка на света